Tietosuojailmoitus tutkimukseen

 

Tietosuojailmoitus perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”tietosuoja-asetus”) ja tietosuojalakiin (1050/2018).

 

1. Tutkimuksen nimi ja kesto

 

Tutkimuksen nimi: [TwinTransition -sivuston työkalut]

Tutkimuksen kestoaika: [1.8.2023-31.12.2024.]

 

2. Rekisterinpitäjä(-t), tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö(-t)

 

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4, Tekniikantie 21, 02150 Espoo

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kirjaamo, Kivimiehentie 3, 02150 Espoo

 Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi (tietosuojavastaava ja tietoturvapäällikkö sijaisineen)

Tutkimuksesta vastaavan yhteyshenkilön tai tutkimusryhmän yhteystiedot:

Nimi: [Leila Saari]

Osoite: [Kaitoväylä 1, 90590 OULU]

Sähköposti: [Leila.Saari@vtt.fi]

 

3. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Käsiteltävät henkilötiedot ovat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

 

Henkilöt edustavat TwinTransition -sivuston työkaluja käyttäviä yrityksiä.

 

 Käsittelytarkoitus ja oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: varmistaa mahdollisuus lähettää kyselyn tulokset sähköpostilla tai sopia mahdollinen jatkokeskustelu, yhteydenotto.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

 Yleistä etua koskeva tehtävä

 tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

mikä oikeutettu etu on kyseessä: [Kuvaa oikeutettu etu. Tee tasapainotesti (liite 1).]

 Rekisteröidyn suostumus

 Muu: [Kuvaa muu laillinen oikeusperuste]

 

4. Henkilötietojen tietolähteet

 

Henkilötiedot saadaan tutkimukseen osallistujalta itseltään.

 

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

 

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville ainoastaan TwinTransition -sivun työkaluja kehittäneet tutkijat tai tuloksia analysoivat VTT:n tutkijat.

 

 1. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja siirretään EU:n/ ETA:n ulkopuolelle (huomioiden palvelimien sijainti ja myös pääsyoikeudet):

 Ei

 Mahdollista, mekanismi täsmentyy ja informoidaan tapauskohtaisesti.

 Kyllä, seuraavilla tietosuoja-asetuksen mukaisilla menettelyillä:

 Tietosuojan riittävyyttä koskeva komission päätös.

 Yritystä koskevat sitovat säännöt.

 Komission mallisopimuslausekkeet.

 Muu: [Kuvaa muu laillinen oikeusperuste]

 

Tiedossa olevat maat: [Yksilöi maat, jos tiedossa]

 

 1. Automaattinen päätöksenteko

 

Automaattista päätöksentekoa ei tehdä.

 

 1. Henkilötietojen säilyttäminen

 

 Tutkimusaineisto ja sen mukana henkilötiedot hävitetään tutkimuksen päätyttyä.

 Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto säilytetään 2 vuoden ajan, ja

 henkilötiedot anonymisoidaan

 henkilötiedot pseudonymisoidaan

 aineisto sisältää suoria rekisteröidyn tunnistetietoja, peruste: [Kuvaa peruste]

 

Tutkimusaineisto tallennetaan tutkimuksen päätyttyä VTT:n teams-työtilaan, jonne vain TwinTransition -sivun tutkimusryhmällä on pääsy.

 

 1. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 

Tutkimuksen suorittamista varten tutkimusaineisto:

 anonymisoidaan ennen tutkimuksen aloittamista

 pseudonymisoidaan

 käsitellään rekisteröidyn suorin tunnistetiedoin.

 

Tietojärjestelmässä käsiteltävien henkilötietojen suojaaminen:

 käyttäjätunnus

 salasana

 kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

 pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)

 käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)

 kulunvalvonta

 

Tiedonsiirrossa henkilötietojen suojaaminen:

 tiedonsiirron salaus: [kuvaile miten]

 tiedoston salaus: [kuvaile miten]

 muu, mikä: vain anonymisoitua tutkimusdataa siirretään suojatun MS teams-työtilan ulkopuolelle

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista kuitenkin voidaan poiketa ja/tai joita voidaan rajoittaa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rajoittaminen ja poikkeaminen tarkistetaan tapauskohtaisesti.

 

[Ohje: Jos käsittelet erityisiä henkilötietoryhmiä tai rikostuomioita tai rikkomustietoja, ja poikkeat rekisteröityjen oikeuksista, tee erikseen vaikutustenarviointi.]

 

Rekisteröity voi toteuttaa yllämainitut oikeutensa ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä kohdassa 2 määriteltyjen yhteystietojen avulla, mieluiten sähköpostitse.

 

 • oikeus peruuttaa suostumuksensa (ja oikeus poistaa tiedot)
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista:   

 

Oikeus peruuttaa suostumuksensa

Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyä koskien.

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tiedot henkilötietojen käsittelystä.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen, ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 

Kirjaudu sisään